Systemy alarmowe

W skład systemów alarmowych wchodzą obecnie takie elementy jak:

  • centrala alarmowa z klawiaturą sterującą;
  • różne czujniki i detektory - najczęściej są to detektory ruchu (czujki podczerwieni, czujniki mikrofalowe i ultradźwiękowe), przejścia (bariery podczerwieni, czujniki magnetyczne czy stłuczenia szyby), czujniki nacisku (umieszczane w podłożu), detektory wtargnięcia, pożaru i gazów;
  • sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-optyczne (np. syreny);
  • dialer telefoniczny - umożliwiający przekazywanie informacji na temat systemu oraz włączanie lub wyłączanie alarmu bądź stanu czuwania za pomocą telefonii stacjonarnej;
  • moduł GSM do komunikacji przy pomocy sieci komórkowej;
  • radiopowiadamianie - komunikacja radiowa o zasięgu do kilkunastu kilometrów;
  • radiolinia - nadajnik umożliwiający włączenie/wyłączenie czuwania z uwzględnieniem opóźnienia na wejście do obiektu oraz ewentualnym wyzwoleniem alarmu napadowego. Rozwiązanie stosowane w obiektach „wrażliwych”, tj. banki, urzędy, itp.;
  • blokady - których zadaniem po wywołaniu alarmu jest zapobieganie kradzieży, blokowanie dostępu oraz dróg możliwej ucieczki.